Βυζαντινή Ποίηση ‒ Υμνοι Χριστουγέννων Απόδοση: Γεωργία Παπαδάκη  

Τὸν ἀγεώργητον βότρυν βλαστήσασα ἡ ἄμπελος ὡς ἐπὶ κλάδων ἀγκάλαις ἐβάσταζε καὶ ἔλεγεν· « Σὺ καρπός μου, σὺ ζωή μου, <σὺ> ἀφ' οὗ ἔγνων ὅτι καὶ ὃ ἤμην εἰμί, σύ…

1 Comment