Γεωργία Παπαδάκη: ΠΑΣΧΑ.  Μια λεξιλογική – ιστορική προσέγγιση της μεγαλύτερης γιορτής της Ορθοδοξίας.

                 Δακρυρρόους θρήνους ἐπὶ σὲ ἡ Ἁγνὴ                 μητρικῶς, ὦ Ἰησοῦ, ἐπιρραίνουσα,                ἀνεβόα· πῶς κηδεύσω σε, Υἱέ;                                       ( Εγκώμιο της Μ. Παρασκευής )             Ιησούς ο…

0 Comments