Χρ. Δ. Αντωνίου: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ: για τη ζωή του στην Κέρκυρα (1826-1852)

«Πολλάκις ο Κάλβος μοι αφηγήθη τα δεινοπαθήματα του βίου του και με έλεγεν ότι αλλαχού δεν εύρισκεν ανακούφισιν και παρηγορίαν ειμή εις τας μαλακάς αγκάλας των Ελικωνιάδων παρθένων, μεθ’ ων…

0 Comments