Ανδρέας Κ. Παπανικολάου([1]): Σχόλιο Στη Συζήτηση Περί Ποιητικού Λόγου([2])

 Ὁ ποιητής ἔχει ἰδέας, όταν ἕχει ποιητικάς τοιαύτας καί τό ποιητικόν τῶν ἰδεῶν ἀποτελεῖ κατά πρῶτον καί κύριον λόγον ἡ ὡραιότης τῶν στίχων. Κ. Παλαμάς Αφετηρία μου η συνομιλία για τον…

0 Comments