Δημήτρης Γαβαλάς: Ερώτημα για τη Συνείδηση

Μιλώντας σήμερα για κανονικότητα/ τάξη/ συμμετρία θέτουμε το ερώτημα “ποιος συνειδητοποιεί αυτή την κανονικότητα/ τάξη/ συμμετρία και τι ακριβώς τη συνιστά”. Η κανονικότητα/ τάξη/ συμμετρία υπάρχει τουλάχιστον ως προς τον…

0 Comments

Δημοσθένης Κόντος: ….της Καπερναούμ!    

Τότε ήρξατο ονειδίζειν θεάς πόλεις εν αις εγένοντο αι πλείσται δυνάμεις αυτου, ότι ου μετενόησαν… και συ Καπερναούμ, η εως του ουρανου υψωθείσα έως άδου καταβιβασθήει (Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο Κεφ.…

0 Comments