ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ: Μορφές της λατρείας του Αγίου Γεωργίου στο λαϊκό πολιτισμό της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Μια σύντομη σύγκριση και τυπολογία.     Η έννοια της τυπολογίας στη συγκριτική μεθοδολογία επιτρέπει μια δόση αφαιρετικότητας, η οποία ώς ένα βαθμό αποσυνδέει τα φαινόμενα από το συγκεκριμένο χώρο…

0 Comments