Χρήστος Αντωνίου: Δυο ποιήματα

ΟΙ ΕΦΕΣΤΗΚΟΤΕΣ* “…και επιστήναι εκέλευσε (ο Κριτίας) τους τα εγχειρίδια έχοντας φανερώς τη βουλή επί τοις δρυφάκτοις,» (Ξενοφώντος Ελληνικά, βιβλ.2ο, κεφ.3ο).   Με τα μαχαίρια στη μασχάλη στέκονται κοντά στο…

0 Comments