Κωνσταντίνος Μπούρας: Φωτακτίνες

Φωτακτίνες   Φωτοδίνες, φωτακτίνες, φωτοπαγίδες. Φωτοκρύπτες, φωτοτρίπτες, φωτοσκιάσεις. Φωτίστηκες, φωτισμένος, φωτοφράκτης. Μέσα σε τόση φωτεινιά, σκοτίστηκες Ακούγοντας άλλων διαβολές Επί τού πρακτέου. Το επιστητόν Φάος αλγεινόν εστί Δια τους παροικούντας…

0 Comments